MMG
Digitálna Mamografia


MMG – Digitálna mamografia (RTG vyšetrenie prsníkov),umožňuje detekciu drobných ložísk už v rannom štádiu. Vyšetrujeme na kvalitnom prístroji: Siemens MAMMOMAT Inspiration.
Výhoda digitálnej mmg je menšia dávka žiarenia, celkovo kratší čas vyšetrenia, vďaka čomu sme schopní vyšetriť väčší počet klientiek, čím sa znižuje čakacia doba na vyšetrenie.
Tým, že CT dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách – rezoch. Výrazne pomáha pri odhaľovaní ochorení a s tým súvisiacimi prebiehajúcimi procesmi, ktoré sú len veľmi ťažko zistiteľné (vnútorné zápaly, nádory, vnútorné krvácanie) a vďaka CT vyšetreniu je možné ich presne lokalizovať. CT snímky dokážu prezradiť aj veľkosť postihnutej oblasti, ale aj jej vzťah k ostatným vnútorným orgánom, čo výrazne prispieva k lepšej priestorovej orientácii pri plánovaní komplikovaných operácii.

Indikácie na mamografické vyšetrenie

 ako skríning – prevencia: vek nad 40 rokov u každej ženy, interval – každé dva roky (u žien s hormonálnou substitučnou terapiou a pozit. rodinnou anamnézou, 1-ročný interval)
o    ženy pred 30. rokom života iba pri jednoznačnom podozrení na karcinóm – po realizácii USG vyšetrenia
  medzi 30. a 40. rokom pri podozrení na karcinóm, pri náleze aspoň jedného významného rizikového faktora je možná realizácia mamografie už od 35. roku života v 1- až 2-ročných intervaloch.

Rizikové faktory: prvá menštruácia pred 11. rokom alebo po 16. roku života, prvý pôrod po 40. roku života, vek nad 50 rokov, výskyt karcinómu v minulosti, výskyt karcinómu u priamej príbuznej (matka, sestra, dcéra)

Príprava na vyšetrenie


• mamografické vyšetrenia vykonávame bez ohľadu na menštruačný cyklus (vyšetrenia nevyžadujú špeciálnu prípravu, nerobia sa hneď, ale na objednávku)
akútnych stavov – o ktorých rozhoduje indikujúci lekár po dohode s lekárom z nášho pracoviska).

Klientky musia mať platnú žiadanku od indikujúceho lekára, ktorým môže byť gynekológ, onkológ, chirurg, praktický lekár:
• len v prípade prevencie pred vyšetrením.
• je vítané, ak klientky pred vyšetrením nepoužijú kozmetické deodoranty, (gélové, resp. suché), ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu snímky.


• vyšetrenia nie sú bolestivé, kompresia – stlačenie prsníka prístrojom, je pri vyšetreniach nutná (ovládaná RTG technikom), kompresia musí byť dostatočná, aby sa znížilo množstvo sekundárneho žiarenia a zvýšil sa kontrast snímky,
• vyšetrenia vyžadujú určitý čas, cca 10 minút – celkovo sa robia dve projekcie na každý prsník. Pri vyšetrení sa vyžaduje spolupráca s technikom za účelom správnej realizácie projekcií.
• hodnotenie mamografie sa uskutočňuje do 2 týždňov po vyšetrení, ak predchádzajúce vyšetrenia boli realizované na inom pracovisku, je vhodné priniesť snímkovú dokumentáciu – CD nosič, z posledného vyšetrenia na porovnanie.
• obmedzenie vyšetrenia, absolútnou kontraindikáciou je: tehotenstvo.

Objednanie*

*Na MG vyšetrenie sa klientky objednávajú na základe žiadanky od praktického lekára, gynekológa, mamológa.